09_IKONA_logisticky sklipek

Workshop pro silniční dopravce a speditéry

Společnost CID International, uspořádala dne 11.5.2016 v prostorách Vinařství Nosreti workshop, kde svým zákazníkům představila své novinky z oblasti IT. Novinky se týkaly zejména mobilních technologií, jejichž význam roste ve všech oblastech našeho života, logistiku nevyjímaje.

Zajímavá diskuze se rozproudila především ke Smartphone aplikaci, která je určena pro vzájemnou komunikaci mezi dispečinkem a řidičem. Aplikace umožňuje přenášení činností zadávaných řidičem on-line přímo do dispečerské plachty v systému LORI, podporuje automatickou tvorbu elektronické STAZ, obsahuje modul pro evidenci škodných událostí (včetně fotodokumentace) a umí pracovat s čárovými nebo QR kódy.

Zájem vzbudila i nová verze webové objednávky, vytvořená na platformě MVC (Model-view-controller), ke které společnost CID International vytvořila rovněž mobilní aplikaci sloužící pro jednoduché zadávání a přehlednou kontrolu objednávek na webu prostřednictvím Smartphone.

Bez zájmu nezůstaly ani další prezentované novinky, mezi něž patří modul pro uživatelskou editaci tiskových sestav, nová verze dispečerské plachty nebo nový modul pro kalkulaci a modelování trasy s ohledem na relevantní parametry vybraných objednávek.

Poslední přednášky se týkaly aktuálních dotačních programů využitelných pro oblast dopravy a zejména pak nové perspektivní technologie od francouzské firmy SIGFOX, která pro přenos dat využívá síť pozemních stanic. V ČR toto zajišťuje společnost T-Mobile. Hlavní výhodou tohoto řešení jsou řádově nižší náklady na pořízení a provoz, oproti stávajícím rozšířeným systémům GPS a nebo GPRS.

Workshopu se zúčastnilo cca 30 účastníků z 12 firem, kteří kladně hodnotili nejen prezentované novinky, ale ocenili i prostor pro vzájemnou diskuzi a neformální výměnu zkušeností po skončení oficiální části programu.

Společnost CID International děkuje všem zúčastněným za jejich zájem o naše řešení a těší se na brzké setkání při dalších podobných příležitostech.

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1

 

logo-Den-české-logistiky

OLTIS Group byl partnerem Dne české logistiky

Společnost OLTIS Group se prezentovala jako PARTNER letošního Dne české logistiky, který se uskutečnil dne 21. dubna 2016 v hotelu „Courtyard by Marriott Prague Airport“.

Ředitel divize logistiky, pan Rostislav Vašek, se v rámci programu zúčastnil panelové diskuze na téma „INTRALOGISTIKA a její místo v dodavatelském řetězci“, kde zaznělo mnoho zajímavých názorů. Široce byla diskutována otázka perspektiv a rizik intralogistiky v období aktuálního hospodářského růstu, očekávání v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí nebo pozice české logistiky v evropském a světovém kontextu. Pan Rostislav Vašek, který v panelové diskusi reprezentoval oblast informatiky, upozornil mimo jiné na nezastupitelnou úlohu IT v logistice, jak v oblasti přenosu a zpracování velkého množství dat, tak v nastupujícím trendu automatizace a intrakomunikace, např. mezi strojními a dopravními prostředky v rámci „Průmyslu 4.0“.

Společnost OLTIS Group, která patří mezi významné evropské producenty informačních řešení pro oblast dopravy a logistiky, se také prezentovala na Dni české logistiky některými ze svých produktů, které představila v rámci vlastní expozice. V této souvislosti bychom rádi  poděkovali všem, kteří nás na našem výstavním stánku navštívili.

Oficiální informace k akci:

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/partneri/

 

den_ceske_logistiky_stanek1

den_ceske_logistiky_stanek

den_ceske_logistiky_sal

den_ceske_logistiky_RV

den_ceske_logistiky_RV1

den_ceske_logistiky_VK1

den_ceske_logistiky_VK2

Warehouse Lab

Workshop WarehouseLAB

V dnech 21. a 22. dubna 2016 proběhl v Luboni u Poznaně manažerský workshop WarehouseLAB 12.0 – Informatizace a automatizace skladovacích procesů.  Partnerem této události byla společnost OLTIS Polska.

Ideou WarehouseLab bylo zajistit možnost přímého setkání osob zodpovědných za firemní skladovací logistiku s analytiky, dodavateli IT systémů a osobami zodpovědnými za jejich implementaci.

První den workshopu byly na programu prezentace partnerů věnované všem účastníkům. Piotr Klimek, obchodní ředitel OLTIS Polska, a Marcin Cyronek, předseda představenstva LS Logistics, vystoupili s prezentací Nasazení a provoz WMS/TMS společnosti OLTIS ve společnosti LS Logistics.

Druhý den workshopu probíhala setkání v menších skupinách. Naše skupina, posílena kolegy Radimem Valou a Vladimírem Šafránkem z CID International, vedla 4 hodinové workshopy určené 10členným skupinám, během nichž předvedla nejdůležitější funkčnosti systému WMS LOGI a odpovídala na otázky k systému, jeho funkčnostem a zkušenostem s jeho ročním provozem v LS Logistics.

Workshop byl pro nás příležitostí pro setkání se zástupci firem, které nyní uvažují o nasazení nového nebo změně používaného systému WMS. Díky tomu, že se mnoho otázek vztahovalo na konkrétní případy, byl WarehouseLab příležitostí k poznání aktuální tržní poptávky v oblasti skladovacích systémů.

 

Fotografie Tomasz Siuda, 4Content.

 

warehouselab 1     warehouselab 6

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5 warehouselab 4

 

06_VVVI_logo

Aktivní účast OLTIS Group na Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Naše společnost se zúčastnila Veletrhu Věda Výzkum Inovace, která se konala ve dnech 9. – 11. března 2016 v prostorách Brněnského výstaviště. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách konala také odborná konference Věda Výzkum Inovace 2016.

Společnost OLTIS Group se prezentovala na veletrhu vlastním stánkem a současně si návštěvníci mohli v rámci konference vyslechnout odborné prezentace z úst ředitele výzkumu a inovací OLTIS Group, pana Petra Kroči.

První den konference se jeho přednáška týkala tématu „Příležitosti v evropských programech výzkumu a inovací pro české subjekty“, v rámci kterého posluchačům představil několik konkrétních úspěšných běžících nebo již realizovaných inovačních dotačních projektů výzkumu a vývoje skupiny OLTIS s konkrétními příklady uplatnění výsledků řešení v praxi, se zvláštním zaměřením na projekty směřující k digitalizaci v oblasti železniční nákladní a osobní dopravy. Přítomné diváky seznámil také s aktuálními dotačními příležitostmi a na závěr vyzval všechny k zapojení se do projektů a přispěl se svými doporučeními.

Druhý den Veletrhu Věda Výzkum Inovace vystoupil Petr Kroča v rámci doprovodného programu se svým příspěvkem, který se věnoval finančním nástrojům na podporu výzkumu, vývoje a inovací EUREKA (mezinárodní spolupráce s tržně orientovanými výsledky výzkumu a vývoje), HORIZONT 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020) a SHIFT2RAIL (první evropský společný podnik železničního průmyslu a Evropské komise pro výzkum, inovace a integraci nových pokrokových technologií do inovativních železničních produktů a řešení) z pohledu možností financování projektů a s přehledem aktuálních otevřených výzev pro oblast železniční dopravy.

První ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace byl tematicky zaměřen na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a na zodpovědný výzkum a inovace. Veletrh byl příležitostí pro setkání odborníků z různých oborů a předávání zkušeností v oblasti výzkumných projektů. Návštěvníci měli příležitost se v průběhu dvou výstavních dnů seznámit s projekty vědecko-výzkumných pracovišť nejen z České republiky.

 

 

 

Transport Manager Meeting

OLTIS Polska na konferenci Transport Manager Meeting 2016

Náš kolega, Piotr Manowiecki, vystoupil na konferenci Transport Manager Meeting 2016 s přednáškou na téma „Cloud jakožto pružné, jisté a bezpečné řešení pro firemní IT infrastrukturu“.

Svým příspěvkem se posluchačům snažil ukázat, že navzdory zažitým názorům, cloudová řešení, která spočívají v tom, že se uživatel informačního systému připojí pomocí internetu k vzdálenému serveru, který je zpřístupněn informační společností, a na kterém běží jeho firemní informační systém, jsou mnohem lepším a bezpečnějším řešením, než nákup komplikovaného systému, instalovaného místně na vlastních serverech.

Transport Manager Meeting je každoroční setkání zástupců z dopravní branže, na kterém se diskutují různá témata souvísející se silniční dopravou. Konferenci pořádá časopis „Transport Manager“.

Přednášející letos mimo jiné diskutovali o rizicích spojených se zavedením minimální mzdy ve Francii, o možnosti zatížení dlužníka náhradou nákladů spojených s vymáháním pohledávek, nebo o podrobnostech z polsko-ruských vyjednávání o přepravních povoleních.

Letošní ročník konference se konal v Krakově dne 3. března a zúčastnilo se ho víc jak 300 návštěvníků. Společnost OLTIS Polska se kromě přednášky prezentovala i vlastním stánkem.

Více informací na strankách Transport Manager Meeting:

http://www.transport-manager.pl/index.php/relacja-tmm-23-04-2016

 

05_Transport Manager Meeting__4964     05_Transport Manager Meeting_0386

05_Transport Manager Meeting__5004     05_Transport Manager Meeting__0272

05_Transport Manager Meeting__0459

Ustron

Rekordní konference Železnice III tisíciletí

Až 160 osob diskutovalo o železnici a intermodální dopravě v rámci VI. ročníku konference Železnice III tisíciletí v Ustroni

Ve dnech 3.–5. února 2016 proběhl VI. ročník mezinárodní konference Železnice III tisíciletí, pořádané společnostmi První Signální a OLTIS Polska. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet osob z oboru. Kromě železničních výrobců a dodavatelů služeb do Ustroně přijeli zástupci vědeckých ústavů, mimo jiné: VVUZ – Výzkumný ústav železniční, Žilinská univerzita v Žilině, Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna v Katovicích, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Kolejnictwa a zástupce Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, a také právnické kanceláře, které nás podpořily znalostmi z právnického oboru.

Účastníci si v plenární části konference měli možnost vyslechnout profesionální a zajímavé prezentace, týkající se nejen bezpečnosti:

 • O interoperabilitě železničního systému EU mluvil dr. ing. Marek Pawlik, Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa
 • O integrovaných systémech řízení bezpečnosti v železniční dopravě mluvil prof. ing. Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu, Zespół Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN (Skupina pro technické dopravní prostředky dopravního výboru Polské akademie věd)
 • O využití systémů pro bezdrátový datový přenos za účelem zvýšení bezpečnosti na nezabezpečených železničních přejezdech mluvila Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa
 • O externích nákladech na dopravu s důrazem na nehody na železnici mluvil Adrian Furgalski, Railway Business Forum
 • O poplatcích za použití infrastruktury a vysokých sazbách mluvila Beata Grabowska – Bujna Jastrzębska, Spółka Kolejowa
 • O technicko-technologických podmínkách pro organizaci železničního provozu mluvila prof. dr. hab. ing. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
 • O TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe mluvil ředitel projektu pro interoperabilitu, odbor informatiky PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • O ochraně osobních údajů a novele zákona o veřejných zakázkách mluvila mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, kancelář Bird&Bird
 • O dotacích v nové finanční perspektivě 2014-2020 mluvila  Katarzyna Więckowska, Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej

Naši zahraniční hosté:

 • Zkušební centrum VUZ Velim – místo pro efektivní testování železničních vozidel v III. tisíciletí, ing. Jaroslav Grim Ph. D. Výzkumný Ústav Železniční a.s.
 • Terminál intermodální přepravy. Implementace IS v rámci projektu Žilina – Teplička, Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního vývoje Slovenské republiky.

Během integračních sekcí si mohli účastníci z Česka, Polska a Slovenska vyměnit zkušenosti a navázat nové kontakty. Dojemným momentem bylo jménem účastníků a pořadatelů předání šeku na částku 5001 zlotých do rukou Elżbiety Grabowskiej, ředitelky „Sindbad“ rodinného domu přechodného pobytu, ze sdružení S.O.S. Dětské vesničky. Účastníci zdůrazňovali, že pořadatelé připravili velmi zajímavý umělecký program během slavnostní večeře. Skupina Fragile ze Slovenska zpívala více i méně známé písničky bez doprovodu hudebních nástrojů. Svým vystoupením zaujala tak, že se parket hned zaplnil tanečníky. A hlasitý smích doprovázel originální, překvapující a vtipné vystoupení českého komika Richarda Nedvěda.

Chceme velmi poděkovat všem hostům za to, že přijeli na konferenci, přednášejícím za dokonale připravené referáty a našim sponzorům a business partnerům za podporu. Bez jejich pomoci by konference nedosáhla tak vysoké úrovně. Již nyní Vás zveme na další ročník, který se tradičně bude konat v únoru 2017.

Více informací najdete na stránkách konference: http://www.railconference.com/koleje-2016/cz/

Děkujeme a těšíme se na Vás příští rok!

Ustron_2016_1     Ustron_2016_5

Ustron_2016_8     Ustron_2016_7

Ustron_2016_3     Ustron_2016_2

Ustron_2016_4     Ustron_2016_6

 

 

 

 

 

Evropské výzkumné projekty EUREKA

Projekt E!6725 REAL Bridge uspěl v závěrečném oponentním řízení s vynikajícími výsledky

Společnosti skupiny OLTIS jsou úspěšnými řešiteli evropských výzkumných projektů EUREKA, které jsou vyhlašovány pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý řešitel má povinnost zorganizovat v lednu aktuálního roku oponentní řízení a obhájit řešení za minulý rok.

V letošním roce byl v rámci oponentního řízení úspěšně obhájen končící projekt EUREKA E!6725 REAL Bridge, který běžel od roku 2012 – 2015 a jehož řešitelem byla firma JERID. Cílem projektu bylo vyvinout centrální databázový informační systém s potřebnými informacemi a číselníky podporující euroasijskou železniční přepravu zboží jako udržitelný druh dopravy, přívětivý k životnímu prostředí, ve směru východ – západ založenou na mezinárodním režimu přepravy CIM/SMGS.

V rámci závěrečného oponentního řízení oponentní rada vyhodnotila celkové řešení projektu atributem V – Vynikající výsledky!

Aktuálně aplikace obsahuje 83 modulů:

 • Servisní/služební moduly (číselníky, kurzovní lístek,…), Informační moduly (seznamy zboží, stanic, katalogy vozů), Tarifní vzdálenosti (DIUM, TR-4, dopravci), Tarifní ceny (základní tarify a PD, Kalkl, Vlta, Optim), Železniční infrastruktura (parametry tratí, proběhy,…), Knihovna předpisů v CZ, EN, DE, PL, FR (Cotif, AVV,…), Tisky dokladů (CIM/CIV, CIM/SMGS,…), Ostatní moduly (Railmap, Sledování, Historie akt.,…)

Webové služby:

 • Informace o poloze železniční stanice, vyhledání nejbližší železniční stanice pro zadanou souřadnici, výpočet nejkratší tratové vzdálenosti pro zadaný seznam stanic, výpočet tratové vzdálenosti pro zadaný seznam souřadnic (proběh), informace o parametrech zadaného traťového úseku

DLL moduly a procedury:

 • Seznam zboží (nhm.dll, etsng.dll), Seznamy železničních stanic (DIUM, TR-4, dopravci), Tarifní vzdálenosti (DIUM, TR-4, dopravci), Základní tarify dopravců (ČD Cargo, ZSSK Cargo, OGT RCA, MAV RCH, PKP Cargo PKP LHS, DB Schenker Rail, TIM CFR Marfa, …), Svazové tarify pro mezinárodní přepravu (BSGT, BSWT, SUR, SUT, DOWT, DPWT, POGT, PSURT, TIET, TEA,…), Doplňující poplatky k základním a svazovým tarifům

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

CAPACITY4RAIL

Jednání k projektu CAPACITY4RAIL v Praze

Dne 20. ledna 2016 hostil OLTIS Group v Praze partnery výzkumného projektu CAPACITY4RAIL. Jednodenní jednání mělo za cíl projednat úkoly a cíle sub-projektu SP4 o pokročilém monitorování železniční infrastruktury.

Za účasti řešitelů projektu ze 6 evropských zemí se jednání konalo v zasedací místnosti Správy železniční dopravní cesty. Zúčastnili se partneři z těchto organizací: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto a OLTIS Group. Další dva partneři se jednání zúčastnili online prostřednictvím videokonference: ANSALDO STS a Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL je projektem poslední 6. výzvy ze 7. Rámcového programu výzkumu EU. Projekt má rozpočet 20 milionů Eur a 46 partnerů ze 13 zemí Evropy a Turecka, přičemž konsorcium je dobře vyvážené mezi aktivitami železničního sektoru (včetně partnerů jako UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) a podporou z výzkumných organizací a univerzit. Hlavním cílem projektu je návrh na zvýšení kapacity, dostupnosti a výkonnosti železničního systému prostřednictvím velkých skokových změn.

CAPACITY4RAIL si klade za cíl připravit cestu pro budoucí železniční systém, poskytující koherentní, demonstrované, inovativní a udržitelné řešení pro:

 • Track Design: transverzální přístup k řešení infrastruktury pro konvenční smíšený provoz a velmi vysokou rychlost, integrované monitorování a napájení, sníženou údržbu a nové koncepce vysoce spolehlivých výhybek a křižovatek.
 • Nákladní dopravu: delší vlaky, nižší zatížení, automatická spřáhla, vylepšené brzdění, moderní, automatizované, inteligentní a plně integrovaný systém pro efektivní, spolehlivou a ziskovou nákladní dopravu.
 • Provoz a kapacitu: výpočet dopravní kapacity pro nákladní a osobní dopravu, modely a simulátory pro plánovače: kapacity, dopravní tok, odolnost vůči poruchám, schopnost zotavit se z narušení, počítačové zpracování informací v reálném čase zákazníkům a dopravcům kdykoliv.
 • Pokročilý monitoring: integrace pokročilých technologií pro sledování v procesu designu a stavby, a to pro infrastrukturu snadnější pro monitoring (samomonitorovací) s nízkými náklady a nízkým dopadem na inspekci.

Projekt CAPACITY4RAIL se věnuje systémové analýze a systémovému přístupu k problematice železnice a jejích potřeb s výhledem do roku 2030–2050. Je jedním z významných vstupních parametrů SHIFT2RAIL. Projekt C4R je členěn do 5 sub-projektů (SP).

Sub-projekt SP4 se zabývá pokročilým monitorováním. Cílem SP4 bude vyvinout nové koncepty pro železniční strukturální a provozní monitorování, aby se zlepšila dostupnost trati v kombinaci s automatizovanou údržbou a predikcí strukturálního životního cyklu použitých komponent pro rychlou kontrolu trati a rekonstrukcí po přírodních katastrofách a podporu pro operativní sledování a řízení polohy a sledu vlaků.

 

02_Foto-C4R-jednání-2     02_Foto-C4R-jednání-3

02_Foto-C4R-řídící-středisko

Vánoční večírek 2015

Předvánoční setkání s obchodními partnery skupiny OLTIS Group v Bratislavě

Dne 10. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční předvánoční přátelské setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli. Akce proběhla v bowlingovém centru BNC Bratislava a součástí setkání byl oblíbený bowlingový turnaj o zajímavé ceny. 

Celý večer se nesl v přátelské a sportovní atmosféře, kdy většina účastníků bojovala o co nejlepší umístění v turnaji s plným nasazením. Na pomyslné stupně vítězů nakonec vystoupali tito bowlingoví nadšenci:

Celkové umístění ŽENY:

1)      Jana Vallušová (ŽSR)
2)      Anna Kováčová (ZANINONI SLOVAKIA)
3)      Katarina Petříková (ZSSK SLOVAKIA)

Celkové umístění MUŽI:

1)      Anton Jaborek (PROALTER s.r.o.)
2)      Juraj Kudrna (PRVÁ SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ a.s.)
3)      Ľubomír Kuťka (ŽEL . SPOĽOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA a.s.)

Bowlerka: Anna Dolinayová  (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)
Bowler: Peter Hrapko (MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY )

Nejvyšší nához ženy: Jana Vallušová (ŽSR) -183
Nejvyšší nához muži: Emil Holovič (AX BENET spol. s.r.o.) -189

 

Předvánoční setkání Bratislava_01     Předvánoční setkání Bratislava_04

Předvánoční setkání Bratislava_02     Předvánoční setkání Bratislava_03

Správa železniční dopravní cesty SŽDC dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech.

Český železniční systém je více přístupný a konkurenceschopný díky implementaci TAF-TSI

Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech. Hlavním důvodem tohoto projektu je uspokojit požadavky na vzájemné datové komunikace na základě nařízení Evropské komise č. 62/2006 (ES) související s technickou specifikací pro interoperabilitu týkající se telematických aplikací v nákladní dopravě pro nákladní subsystém transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TAF-TSI.

„Důležitými přínosy projektu jsou zlepšení přístupu a zvýšení konkurenceschopnosti železniční sítě vzhledem k sousedícím železničním infrastrukturám, sjednocení informačních a komunikačních systémů a zlepšování služeb manažerů infrastruktury pro železniční podniky, které vytvářejí předpoklady pro uspokojení rostoucí poptávky po železniční dopravě v České republice“, řekl pan Pavel Surý, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty.

Nepochybně důležité je také zavedení integrovaného komplexu informačních systémů, který zajistí konsolidovaný systém řízení dopravy ve všech fázích životního cyklu vlaku. To přispěje k lepšímu a efektivnějšímu využívání poskytovaných dat, a tím k možnosti účinnějšího využití české železniční sítě v provozních podmínkách EU.

Uskutečnění závěrečné etapy projektu zajistilo instalaci funkcí, které přímo souvisejí se současným stavem evropské implementace TAF-TSI, např. napojení na společné seznamy centrálních kódů a použití společného evropského rozhraní, připojení na centrální informační systém RNE TIS (Train Information System) pro sledování mezinárodních vlaků nebo dokončení funkcionalit TAF-TSI v operačním systému řízení, stejně jako zpracování základního a provozního plánování dopravy. Adaptace vnitřních provozních plánovacích a kontrolních procesů umožňuje praktické plnění funkcí TAF-TSI, tak jak je definováno pro rozhraní s železničními podniky a ostatními manažery infrastruktury.

Dodavateli jednotlivých částí projektu označeného jako „Implementace TAF TSI v informačních systémech Správy železniční dopravní cesty, Etapa 2“ byly společnosti OLTIS Group, AŽD Praha, Institut Jana Pernera a ČD – Informační systémy. Celkové způsobilé náklady činily 39,700,000 Kč (přibližně 1,5 milionů eur – bez DPH). Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava s plánovaným příspěvkem z Fondu soudržnosti ve výši 16,872,500 Kč (asi 600.000 eur). Národní financování projektu bylo zajištěno ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů Správy železniční dopravní cesty.

(Zdroj: SŽDC, Newsletter UIC 477)