Evropské výzkumné projekty EUREKA

Projekt E!6725 REAL Bridge uspěl v závěrečném oponentním řízení s vynikajícími výsledky

Společnosti skupiny OLTIS jsou úspěšnými řešiteli evropských výzkumných projektů EUREKA, které jsou vyhlašovány pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý řešitel má povinnost zorganizovat v lednu aktuálního roku oponentní řízení a obhájit řešení za minulý rok.

V letošním roce byl v rámci oponentního řízení úspěšně obhájen končící projekt EUREKA E!6725 REAL Bridge, který běžel od roku 2012 – 2015 a jehož řešitelem byla firma JERID. Cílem projektu bylo vyvinout centrální databázový informační systém s potřebnými informacemi a číselníky podporující euroasijskou železniční přepravu zboží jako udržitelný druh dopravy, přívětivý k životnímu prostředí, ve směru východ – západ založenou na mezinárodním režimu přepravy CIM/SMGS.

V rámci závěrečného oponentního řízení oponentní rada vyhodnotila celkové řešení projektu atributem V – Vynikající výsledky!

Aktuálně aplikace obsahuje 83 modulů:

 • Servisní/služební moduly (číselníky, kurzovní lístek,…), Informační moduly (seznamy zboží, stanic, katalogy vozů), Tarifní vzdálenosti (DIUM, TR-4, dopravci), Tarifní ceny (základní tarify a PD, Kalkl, Vlta, Optim), Železniční infrastruktura (parametry tratí, proběhy,…), Knihovna předpisů v CZ, EN, DE, PL, FR (Cotif, AVV,…), Tisky dokladů (CIM/CIV, CIM/SMGS,…), Ostatní moduly (Railmap, Sledování, Historie akt.,…)

Webové služby:

 • Informace o poloze železniční stanice, vyhledání nejbližší železniční stanice pro zadanou souřadnici, výpočet nejkratší tratové vzdálenosti pro zadaný seznam stanic, výpočet tratové vzdálenosti pro zadaný seznam souřadnic (proběh), informace o parametrech zadaného traťového úseku

DLL moduly a procedury:

 • Seznam zboží (nhm.dll, etsng.dll), Seznamy železničních stanic (DIUM, TR-4, dopravci), Tarifní vzdálenosti (DIUM, TR-4, dopravci), Základní tarify dopravců (ČD Cargo, ZSSK Cargo, OGT RCA, MAV RCH, PKP Cargo PKP LHS, DB Schenker Rail, TIM CFR Marfa, …), Svazové tarify pro mezinárodní přepravu (BSGT, BSWT, SUR, SUT, DOWT, DPWT, POGT, PSURT, TIET, TEA,…), Doplňující poplatky k základním a svazovým tarifům

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

CAPACITY4RAIL

Jednání k projektu CAPACITY4RAIL v Praze

Dne 20. ledna 2016 hostil OLTIS Group v Praze partnery výzkumného projektu CAPACITY4RAIL. Jednodenní jednání mělo za cíl projednat úkoly a cíle sub-projektu SP4 o pokročilém monitorování železniční infrastruktury.

Za účasti řešitelů projektu ze 6 evropských zemí se jednání konalo v zasedací místnosti Správy železniční dopravní cesty. Zúčastnili se partneři z těchto organizací: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto a OLTIS Group. Další dva partneři se jednání zúčastnili online prostřednictvím videokonference: ANSALDO STS a Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL je projektem poslední 6. výzvy ze 7. Rámcového programu výzkumu EU. Projekt má rozpočet 20 milionů Eur a 46 partnerů ze 13 zemí Evropy a Turecka, přičemž konsorcium je dobře vyvážené mezi aktivitami železničního sektoru (včetně partnerů jako UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) a podporou z výzkumných organizací a univerzit. Hlavním cílem projektu je návrh na zvýšení kapacity, dostupnosti a výkonnosti železničního systému prostřednictvím velkých skokových změn.

CAPACITY4RAIL si klade za cíl připravit cestu pro budoucí železniční systém, poskytující koherentní, demonstrované, inovativní a udržitelné řešení pro:

 • Track Design: transverzální přístup k řešení infrastruktury pro konvenční smíšený provoz a velmi vysokou rychlost, integrované monitorování a napájení, sníženou údržbu a nové koncepce vysoce spolehlivých výhybek a křižovatek.
 • Nákladní dopravu: delší vlaky, nižší zatížení, automatická spřáhla, vylepšené brzdění, moderní, automatizované, inteligentní a plně integrovaný systém pro efektivní, spolehlivou a ziskovou nákladní dopravu.
 • Provoz a kapacitu: výpočet dopravní kapacity pro nákladní a osobní dopravu, modely a simulátory pro plánovače: kapacity, dopravní tok, odolnost vůči poruchám, schopnost zotavit se z narušení, počítačové zpracování informací v reálném čase zákazníkům a dopravcům kdykoliv.
 • Pokročilý monitoring: integrace pokročilých technologií pro sledování v procesu designu a stavby, a to pro infrastrukturu snadnější pro monitoring (samomonitorovací) s nízkými náklady a nízkým dopadem na inspekci.

Projekt CAPACITY4RAIL se věnuje systémové analýze a systémovému přístupu k problematice železnice a jejích potřeb s výhledem do roku 2030–2050. Je jedním z významných vstupních parametrů SHIFT2RAIL. Projekt C4R je členěn do 5 sub-projektů (SP).

Sub-projekt SP4 se zabývá pokročilým monitorováním. Cílem SP4 bude vyvinout nové koncepty pro železniční strukturální a provozní monitorování, aby se zlepšila dostupnost trati v kombinaci s automatizovanou údržbou a predikcí strukturálního životního cyklu použitých komponent pro rychlou kontrolu trati a rekonstrukcí po přírodních katastrofách a podporu pro operativní sledování a řízení polohy a sledu vlaků.

 

02_Foto-C4R-jednání-2     02_Foto-C4R-jednání-3

02_Foto-C4R-řídící-středisko

Vánoční večírek 2015

Předvánoční setkání s obchodními partnery skupiny OLTIS Group v Bratislavě

Dne 10. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční předvánoční přátelské setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli. Akce proběhla v bowlingovém centru BNC Bratislava a součástí setkání byl oblíbený bowlingový turnaj o zajímavé ceny. 

Celý večer se nesl v přátelské a sportovní atmosféře, kdy většina účastníků bojovala o co nejlepší umístění v turnaji s plným nasazením. Na pomyslné stupně vítězů nakonec vystoupali tito bowlingoví nadšenci:

Celkové umístění ŽENY:

1)      Jana Vallušová (ŽSR)
2)      Anna Kováčová (ZANINONI SLOVAKIA)
3)      Katarina Petříková (ZSSK SLOVAKIA)

Celkové umístění MUŽI:

1)      Anton Jaborek (PROALTER s.r.o.)
2)      Juraj Kudrna (PRVÁ SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ a.s.)
3)      Ľubomír Kuťka (ŽEL . SPOĽOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA a.s.)

Bowlerka: Anna Dolinayová  (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)
Bowler: Peter Hrapko (MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY )

Nejvyšší nához ženy: Jana Vallušová (ŽSR) -183
Nejvyšší nához muži: Emil Holovič (AX BENET spol. s.r.o.) -189

 

Předvánoční setkání Bratislava_01     Předvánoční setkání Bratislava_04

Předvánoční setkání Bratislava_02     Předvánoční setkání Bratislava_03

Správa železniční dopravní cesty SŽDC dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech.

Český železniční systém je více přístupný a konkurenceschopný díky implementaci TAF-TSI

Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech. Hlavním důvodem tohoto projektu je uspokojit požadavky na vzájemné datové komunikace na základě nařízení Evropské komise č. 62/2006 (ES) související s technickou specifikací pro interoperabilitu týkající se telematických aplikací v nákladní dopravě pro nákladní subsystém transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TAF-TSI.

„Důležitými přínosy projektu jsou zlepšení přístupu a zvýšení konkurenceschopnosti železniční sítě vzhledem k sousedícím železničním infrastrukturám, sjednocení informačních a komunikačních systémů a zlepšování služeb manažerů infrastruktury pro železniční podniky, které vytvářejí předpoklady pro uspokojení rostoucí poptávky po železniční dopravě v České republice“, řekl pan Pavel Surý, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty.

Nepochybně důležité je také zavedení integrovaného komplexu informačních systémů, který zajistí konsolidovaný systém řízení dopravy ve všech fázích životního cyklu vlaku. To přispěje k lepšímu a efektivnějšímu využívání poskytovaných dat, a tím k možnosti účinnějšího využití české železniční sítě v provozních podmínkách EU.

Uskutečnění závěrečné etapy projektu zajistilo instalaci funkcí, které přímo souvisejí se současným stavem evropské implementace TAF-TSI, např. napojení na společné seznamy centrálních kódů a použití společného evropského rozhraní, připojení na centrální informační systém RNE TIS (Train Information System) pro sledování mezinárodních vlaků nebo dokončení funkcionalit TAF-TSI v operačním systému řízení, stejně jako zpracování základního a provozního plánování dopravy. Adaptace vnitřních provozních plánovacích a kontrolních procesů umožňuje praktické plnění funkcí TAF-TSI, tak jak je definováno pro rozhraní s železničními podniky a ostatními manažery infrastruktury.

Dodavateli jednotlivých částí projektu označeného jako „Implementace TAF TSI v informačních systémech Správy železniční dopravní cesty, Etapa 2“ byly společnosti OLTIS Group, AŽD Praha, Institut Jana Pernera a ČD – Informační systémy. Celkové způsobilé náklady činily 39,700,000 Kč (přibližně 1,5 milionů eur – bez DPH). Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava s plánovaným příspěvkem z Fondu soudržnosti ve výši 16,872,500 Kč (asi 600.000 eur). Národní financování projektu bylo zajištěno ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů Správy železniční dopravní cesty.

(Zdroj: SŽDC, Newsletter UIC 477)

Vánoční večírek 2015

Předvánoční setkání s obchodními partnery firem skupiny OLTIS Group v Praze

Dne 1. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční předvánoční přátelské setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli. Akce proběhla v bowlingovém centru Bowling Celnice Praha a součástí setkání byl oblíbený bowlingový turnaj o zajímavé ceny. Celý večer se nesl v přátelské a sportovní atmosféře, kdy většina účastníků bojovala o co nejlepší umístění v turnaji s plným nasazením. Na pomyslné stupně vítězů nakonec vystoupali tito bowlingoví nadšenci:

Celkové umístění ŽENY:

1)      Lenka Včeláková (TRANSPORTSERVIS)
2)      Iveta Zemánková (ČD CARGO)
3)      Zuzana Kráčmarová (host pana Jiřího Kráčmara z firmy ORBI TRANS)

Celkové umístění MUŽI:

1)      Miroslav Koblížek (ČD CARGO)
2)      Pavel Kvapil (ČD CARGO)
3)      Miloš Dudek (SŽDC)

Bowlerka : Jana Peléšková (ČD)
Bowler: Ivan Press (ČD)

Nejvyšší nához ženy: Lenka Včeláková (TRANSPORTSERVIS) – 189
Nejvyšší nához muži: Vladislav Tolar (ČD CARGO) – 177

 

předvánoční setkání Praha I     předvánoční setkání Praha IV

předvánoční setkání Praha III     předvánoční setkání Praha II

Nová generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), klíčového nástroje dispečerských pracovišť SŽDC.

OLTIS Group dokončil implementaci nové generace ISOŘ

Společnost OLTIS Group dokončila dne 19. října 2015 implementaci nové generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), který je klíčovým nástrojem dispečerských pracovišť Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) pro organizaci a řízení vlakové dopravy na celé síti SŽDC.

Nová generace ISOŘ přináší významné rozšíření funkcionality především v  oblastech:

 • komunikace s informačními systémy sousedních manažerů infrastruktury dle standardů TSI TAF/TAP
 • komunikace s informačními systémy dopravců dle standardů TSI TAF/TAP
 • datové výměny s využitím Common Interface
 • komunikace s evropským informačním systémem RNE TIS (Train Information System)
 • napojení na centrální referenční soubory
 • jednotné datové základny na databázovém serveru Oracle
 • moderního uživatelského rozhraní dle nových standardů SŽDC
 • nové metodiky číslování vlaků na infrastruktuře SŽDC
 • plánování a řízení dopravy při odklonech propojené s IS pro přidělování kapacity dráhy (KADR)
 • integrace s GSM-R

Vývoj nové generace ISOŘ probíhal v období 2013–2015 jako součást projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2“ spolufinancovaného z Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy ČR.

 

NewISOR_1024

SpeedChain 2015

Aktivní účast OLTIS Group na SpeedCHAIN 2015

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2015 se v Praze konal jubilejní 10. ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2015. Letošní ročník měl podtitul  „Logistika – Transparentnost a flexibilita“, a podpořila jej také společnost OLTIS Group jako jeden z partnerů konference.

Cílem mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN bylo poskytnout příklady inovativních logistických řešení, představit užitečné formy outsourcingu, inovace v logistických procesech a nejnovější technologická řešení v různých oblastech logistiky, a to se jí také podařilo. Během konferenční části se v Břevnovském sále sešlo rekordních 653 účastníků z 12 zemí světa, ke kterým promluvilo ve čtyřech sekcích celkem 71 řečníků.

Se zajímavou společnou přednáškou na téma „Implementace IS v rámci projektu „Terminál intermodální přepravy Žilina – Teplička“ vystoupili v sekci INTRALOGISTIKA A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ pánové Radim Vala z CID a Peter Hrapko z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. V rámci výstavní expozice prezentovali zástupci OLTIS Group na vlastním stánku širokou nabídku svých produktů pro oblast logistiky a skladování. Odborný i doprovodný program konference nabídnul dostatek příležitostí pro kontakty se stávajícími i potenciálními partnery společnosti OLTIS Group v příjemné atmosféře historických prostor Břevnovského kláštera.

 

SpeedChain_2015_Vala_Hrapko4

Setkání uživatelů

Seminář uživatelů aplikací firem OLTIS Group

Ve dnech 8. a 9. října 2015 se uskutečnil výroční desátý seminář pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 62 uživatelů z 26 firem.

Stejně jako v loňském roce probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

V sekci spediční byla všemi uživateli IS NEWSPED s napětím očekávána přednáška pánů Stanislava Kováře a Jakuba Sojky týkající se plánovaného a předem avizovaného hromadného upgrade IS NEWSPED. Uživatelé tohoto spedičního informačního systému se dozvěděli, že kromě nutných úprav spojených s ukončením podpory některých programových komponent ze strany společnosti Microsoft dostanou zdarma i mnoho dalších užitečných úprav tohoto informačního systému. Nesmíme však zapomenout i na ostatní přednášející. Úspěch měla, jako vždy, i přednáška paní Mileny Konečné z firmy SPEDICA AGRO, která letos zaměřila své vystoupení na problematiku používání klíčových ustanovení JPP CIM v praxi. Paní Konečná předala posluchačům mnoho svých zkušeností a doporučení, které získala během svého dlouholetého působení u největšího českého železničního dopravce, ČD Cargo. S velkým zájmem se setkalo také vystoupení pana Julia Přenosila ze společnosti ČD Cargo. Pan Přenosil seznámil všechny přítomné s možnostmi elektronické komunikace ČD Cargo s jejich zákazníky. Tuto přednášku účastníci semináře ocenili zejména proto, že elektronická výměna dat je současný trend, který v konečném důsledku dokáže ušetřit mnoho nezáživné práce a podstatným způsobem snížit chybovost zadávání dat. Maraton přednášek ve spediční sekci ukončila přednáška pana Emana Mikošky, který všechny přítomné seznámil s novým projektem společnosti OLTIS – WEB verzí Kartotéky železničních vozů.

Ze sekce pro uživatele aplikací pro drážní dopravce je třeba vyzdvihnout přednášku pánů Tomáše Andrýse a Miloše Futery ze SŽDC, kteří hovořili na téma „Plánované změny v systémech SŽDC“. Velký zájem a diskusi také vzbudila přednáška pana Marka Neustadta, který představil „Aktuální stav implementace TAF“ a s tím spojené důsledky pro dopravce.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl bowlingový turnaj jednotlivců – 10. ročník turnaje Memoriál PEPY. O umístění na stupních vítězů se vedly nervy drásající boje. Bylo vidět, že dobré umístění v bowlingovém turnaji spojeném se seminářem je prestižní záležitost. Výsledky tohoto klání byly následující:

V kategorii žen se na třetím místě umístila paní Drahuše Petřkovská (Advanced World Transport a.s.), na místě druhém paní Libuše Boučková (Spedica s.r.o.) a na místě prvním paní Tereza Svobodová (Eximtra).

V kategorii mužů se umístil na třetím místě pan Zdeno Kubár (Železiarne Podbrezová a.s.) , na místě druhém pan Jiří Witiska (SŽDC) a na prvním místě pan Jan Dlouhý (Spedica s.r.o.).

V další kategorii Talent roku zvítězila za ženy paní Petra Štouračová (Šrot Gebeshuber s.r.o.) a za muže pan Aleš Schilberger (SD –Kolejová doprava a.s.).

Nejvyšší nához měla za ženy paní Eva Hunyadiová (U.S. Steel Košice s.r.o.) a za muže pan Jan Dlouhý (Spedica s.r.o.).

 

Závěrem můžeme hrdě prohlásit, že se letošní ročník Semináře OLTIS Group opět vyvedl. Většina zúčastněných přislíbila během loučení, že se příští rok semináře zase rádi zúčastní. Budeme se těšit!

 

seminář uživatelů_IGP4718     seminář uživatelů_IGP4687

seminář uživatelů_IGP4732     seminář uživatelů_IGP4705

seminář uživatelů_IGP4696     seminář uživatelů_IGP5047

 

Mezinárodní vědecká konference Horizonty železničnej dopravy 2015

OLTIS Group na slovenských Horizontech železniční dopravy 2015

Ve dnech 30. září – 1. října 2015 proběhla mezinárodní vědecká konference Horizonty železničnej dopravy 2015, která se tradičně konala v prostorách Ústředního institutu vzdělávání a psychologie Železnic Slovenské republiky ve Strečně. Konferenci zorganizovala Žilinská univerzita v Žiline, pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.

První den konference, 30. září patřil odborným přednáškám a diskuzím. Ústředním tématem letošního ročníku bylo „Postavení železniční dopravy v dopravním systému EU – nové výzvy dopravní politiky“. V tomto duchu také odprezentovali přednášející své příspěvky, které byly dále zařazeny do užších témat jako Železniční infrastruktura; Management, marketing a ekonomika v železniční dopravě či Intermodální přeprava.

OLTIS Group podpořil konferenci nejenom finančně, ale také obohatil program hned dvěma odbornými příspěvky. Lubomír Suchánek z OLTIS Slovakia vystoupil s přednáškou „SYMOZA – meranie priechodzieho prierezu“ a Alena Loudová přiblížila posluchačům téma „Příležitosti financování evropského železničního výzkumu a příklady úspěšných projektů“.

V rámci exkurze, která proběhla druhého dne konání konference, se účastníci svezli mimořádným historickým motorovým vozem M274.0 „Modrý šíp“. Tento vlak zavezl návštěvníky do Púchova, kde navštívili Centrum řízení dopravy ŽSR, ze kterého je řízen provoz dopravní stanice Púchov a přilehlých úseků od Žilina až po Nové Mesto nad Váhom, přičemž se současně využívá informačního systému dodaného společností OLTIS.

 

Evropské výzkumné projekty EUREKA

Projekt MONET byl schválen

Nový mezinárodní výzkumný projekt EUREKA E! 9172 MONET – „Centrální systém pro sledování a vyhodnocování pohybu dopravních prostředků“ byl schválen ve Veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES15), kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Doba trvání projektu je stanovena na tři roky, se zahájením řešení v roce 2015 a s rozpočtem téměř 970 tis. Eur.

Projekt se bude zabývat výzkumem a vývojem centrální databázové aplikace a služby pro vyhodnocování dat, upozorňování a řízení pohybů dopravních objektů a vozidel na základě datové výměny a požadavků od uživatelských aplikací, s napojením na současná telematická řešení pro sledování pohybu dopravních prostředků.

Datové vstupy (pozice silničních nákladních vozidel, kontejnerů a železničních vozů nebo lokomotiv) poskytované z aplikací externích uživatelů budou hodnoceny, přepočítávány, optimalizovány nebo porovnávány s údaji o geozonách a infrastruktuře. Výsledky se zaměří na specifické požadavky na stav, potenciální nebezpečí, popis situace či výpočet vzdálenosti nebo času.

Cílem projektu je vyřešit problém výměny dat mezi různými systémy s místním rozsahem, používanými zejména dopravci. Úkolem je také vyvinout centrální systém pro zajištění bezpečnosti a poskytovat uživatelům komfort.

Společnost OLTIS Group se podílela na přípravě a administraci tohoto projektu, řešitelem je CID International, spolu s českou firmou INTENS Corporation a dvěma zahraničními partnery: Žilinská univerzita a Politechnika Krakowska.