European Rail Information CentreERIC

 

ERIC przedstawia jednolitą, kompletną na bieżąco aktualizowaną bazę informacji z dziedziny kolejowego transportu towarowego w Europie. Systém składa się z mnóstwa taryfowych, kalkulacyjnych, informacyjnych, formularzowych oraz dokumentowych modułów. Aktualne informacje dostarczane są z centrum opracowań w postaci elektronicznej, w różnych formach w zależności od potrzeb użytkowników i w kilku wersjach językowych.

Podstawę elektronicznego systemu informacyjnego stanowi sprawnie funkcjonujące centrum wprowadzania danych. Informacje nadchodzą z różnych źródeł kolejowego transportu towarowego Europy oraz części Azji. Pierwotne informacje przetwarzane są do postaci komputerowej, przetłumaczone do odpowiednich języków i następnie przesyłane lub udostępnione wszystkim systemu ERIC.

Klientom i użytkownikom oferujemy system ERIC w różnych formach, które mogą występować równocześnie w ramach jednej instalacji:

 • Lokalne oraz sieciowe aplikacje: przeznaczone do instalacji z CD na komputerze użytkownika;
 • Internetowe aplikacje;
 • Biblioteki dynamiczne DLL dla włączenia do własnych systemów logistycznych użytkowników;
 • Biblioteka taryf, przepisów i ogłoszeń w pełnym brzmieniu tekstowym w postaci elektronicznej;
 • Usługi WWW dla wywołania centrum informacji z innych aplikacji za pośrednictwem Internetu.

Bazę danych charakteryzuje

 • wielojęzykowość: interfejs oraz aplikacje systemu ERIC są do dyspozycji w języku angielskim, niemieckim, czeskim i polskim;
 • modularność: użytkownicy mogą sobie wybrać moduły, które potrzebne są w ich pracy i utworzyć sobie własną optymalną konfi gurację;
 • regularna i na bieżąco przeprowadzana aktualizacja: wszystkie informacje w bazie danych są w wypadku zmian poddane natychmiastowej aktualizacji.

 

INFORMACJE

 • Wykaz towarów NHM – wykaz towarów w 19 językach
 • Wykaz niebezpiecznych towarów RID – wykaz niebezpiecznych towarów i jego połączenie z aneksem II do SMGS (Wykaz niebezpiecznych towarów kolei WNP i Krajów bałtyckich)
 • Wykaz towarów ETSNG – wykaz towarów kolei WNP i Krajów bałtyckich
 • Wykazy stacji krajowych – 14 kolei
 • Wykazy stacji według TR4 – wykazy stacji kolei WNP i Krajów bałtyckich
 • Międzynarodowe wykazy wg DIUM
 • Klasy liniowe RIV II/3
 • Wykazy odległości (krajowe wykazy odległości, obliczenia odległości według DIUM oraz dla WNP i Krajów bałtyckich)
 • Katalogi towarowych wagonów kolejowych – 16 katalogów wagonów z możliwością wyszukiwania według wybranych parametrów, ze zdjęciami

INFRASTRUKTURA

 • Europejska baza danych parametrów infrastruktury kolejowej
 • Graf sieci kolejowej Europy na podstawie krajowych Regulaminów przydzielania tras
 • Obliczanie maksymalnej ceny za korzystanie z trasy
 • Optymalizacja funkcji: wyszukiwanie trasy przez kilka krajów zgodnie z wprowadzonymi parametrami infrastruktury
 • Wyświetlanie korytarzy i linii przy pomocy RailMap (cyfrowa mapa kolejowa Europy)
 • Parametry linii: numer linii, długość, system trakcyjny, rodzaj trakcji, numer kolei, kategoria linii, nacisk na oś, rozstaw itd.
 • Obejmuje kraje: Niemcy, Austria, Polska, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia oraz Wielka Brytania

OBLICZENIA

 • Obliczenia taryfowe (według taryf i opłat dodatkowych) – w programie ERIC jest ponad 70 taryf
 • Kalkulacje (według taryf i własnych cenników umownych) – moduł Arkusz kalkulacyjny pozwala pracować z cenami z taryf oraz własnych cenników umownych i podawać ulgi i narzuty
 • Optymalizacja taryfowa
  • moduł OPTIM+ zawiera całą bazę danych taryf kolei europejskich, oznacza to, iż cenową optymalizację można zrealizować z wszystkich stacji do wszystkich stacji.
  • moduł OPTIM ogranicza się do jednej kolei nadania. Użytkownik może dokonywać obliczeń optymalizacyjnych z stacji należącej do jednej kolei.
 • Obliczenia przewoźnego dla WNP i Krajów bałtyckich – moduł dokona obliczenia ceny oraz zagwarantowanego czasu przewozu z stacji granicznej na granicy CIM/SMGS do stacji przeznaczenia w którymś z krajów WNP albo Krajów bałtyckich (tzn. eksport, import i tranzyt).
 • Obliczenie odległości (krajowe wykazy odległości, obliczenia odległości według DIUM oraz dla WNP i Krajów bałtyckich)

DOKUMENTY

 • Formularze dokumentów przewozowych różnych kolei – krajowe i międzynarodowe (listy przewozowe oraz wykazy wagonów CIM, CIM/SMGS, SMGS, ARD, EUR1, itd.)
 • Podczas wypełniania dokumentów korzystać można z następujących wykazów:
  • wykaz towarów NHM łącznie z GNG
  • wykaz towarów RID łącznie z Aneksem II SMGS
  • wykaz stacji wg DIUM
  • wykaz stacji WNP i Krajów bałtyckich

W trakcie wypełniania można wybierać czcionkę i rozmiar pisma.

 • Druk
  • z formularzem
  • do formularza
 • Archiwizacja
 • Eksport do formatu PDF, TXT albo XML

BIBLIOTEA

 • Taryfy krajowe i związkowe (w obowiązujących językach, w których zostały opublikowane) – brzmienie taryf w formie elektronicznej do łatwego wyszukiwania w postanowieniach
 • Wybór przepisów i ustawodawstwa – brzmienie przepisów i ustaw dotyczących towarowego transportu kolejowego

MODUŁY INFORMACYJNE PRZEZNACZONE DO PRZEWOZÓW EUROPA-AZJA

Obliczanie przewoźnego w przewozach towarów we współpracy z CTM

 • obliczenia przewoźnego za kolejowe przewozy towarowe na terenach WNP i Krajów Bałtyckich
 • na podstawie taryf i normatywów odpowiednich kolei
 • w tranzycie, eksporcie/imporcie i przewozach krajowych
 • częste zmiany ustawodawstwa – zapewniona jest stała aktualizacja taryf
 • zawiera wszystkie potrzebne pomocnicze dane
 • Wyniki obliczeń:
  • przewoźne podzielone według krajów z odpowiednią walutą wliczając VAT (o ile obowiązuje)
  • ogólna cena przewozu w wybranej walucie
  • szczegółowa trasa przewozu
  • ogólny czas trwania przewozu i zagwarantowany czas dostarczenia

Trasy przewozowe i odległości w krajach WNP

 • obliczanie odległości taryfowych na terenach WNP i Krajów Bałtyckich
 • wyszukiwanie obowiązującej trasy przewozu między dwoma stacjami na podstawie Planu rozrządu wagonów i kontenerów
 • obliczanie odległości w tranzycie, eksporcie i imporcie
 • historia – pokaże się stan na dany dzień

Informacje o stacjach TR4

 • wykaz stacji kolejowych WNP i Krajów Bałtyckich odpowiada Przepisowi Taryfowemu nr 4 WNP (TR4)
 • nazwy stacji pismem łacińskim
 • informacje o uprawnieniach przewozowych stacji
 • częste dodawanie albo usuwanie stacji w krajach WNP – zapewniona jest stała aktualizacja
 • historia – pokaże się stan na dany dzień

Szukanie trasy przewozu CIM-SMGS

 • wyszukiwanie optymalnej (najkrótszej) trasy przewozu między stacjami w Europie a WNP
 • obliczanie odległości taryfowych według tabel DIUM i TR4
 • wyszukiwanie trasy na podstawie parametrów (zakazane koleje i przejściowe stacje graniczne; punkt nowego nadania)

Listy przewozowe SMGS i CIM-SMGS

 • LP SMGS wypełniany jest w miejscu przeładunku i nowego nadawania; LP CIM-SMGS – na stacji nadania
 • wypełnianie w odpowiednich językach – język rosyjski + kolejny język europejski
 • wszystkie potrzebne dane pomocnicze – wykazy towarów, stacji, towarów niebezpiecznych itp.
 • druk do formularza i na czysty papier
 • archiwizacja i eksport do formatów PDF, TXT albo XML

Wykaz towarów ETSNG

 • nomenklatura towarów ETSNS, używana w krajach WNP
 • nazwy towarów w języku rosyjskim
 • wyszukiwanie numeru towaru ETSNG według numeru NHM i odwotnie na podstawie tabel transferowych
 • informacja dodatkowa – klasa taryfowa, minimalna masa załadunku

 Katalog wagonów 1520 mm

 • katalog wagonów szerokotorowych (1520 mm)
 • wspólny dla wszystkich krajów WNP i Krajów Bałtyckich
 • charakterystyki techniczne, rysunek i zdjęcie wagonu
 • wyszukiwanie parametrów wagonu według numeru
 • wyszukiwanie odpowiedniego typu wagonu według parametrów

Mapa kolejowa WNP

 • mapa kolejowa europejskiej części krajów WNP i Krajów Bałtyckich
 • uwyraźniona sieć kolejowa
 • towarowa stacja kolejowa
 • kompletna cyfrowa mapa geograficzna
 • wyświetlanie położenia stacji i tras przewozowych w kolejnych modułach ERIC

Monitorowanie wagonów na terenach WNP

 • możliwość monitorowania położenia wagonów towarowych na terenach WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan) i Krajach Bałtyckich
 • informacja przekazywana jest w aplikacji internetowej na podstawie zapytań użytkownika
 • regularna informacja o położeniu wagonu podczas całego czasu przewozu
 • natychmiastowa informacja o ostatnim znanym położeniu