Rrejestracja i opracowanie tras przewozu przesyłek nadzwyczajnychMIMOZA

Aplikacja MIMOZA to kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania działaniami związanymi z przewozem przesyłek nazdwyczajnych. Przeznaczona jest dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika, który wykonuje przewóz przesyłek nadzwyczajnych (PN).

 

Podstawowa funkcjonalność MIMOZA umożliwia użytkownikom:

 • Przetwarzanie Zawiadomienia o zamiarze przewozu przesyłki nadzwyczajnej (Formularz / mail …),
 • Kompleksowe ewidencjonowanie PN w różnych językach (edycja, przeglądanie, kopiowanie danych…)
 • Dokonywanie wyboru odpowiedniego wagonu do przewozu PN i automatycznego obliczania jego parametrów
 • Podawanie punktów obrysowych PN i obliczanie punktów krytycznych
 • Automatyczne obliczanie odchyleń dla podanej średnicy łuku
 • Wyświetlanie obrysów PN, skrajni ładunkowej i przeszkody
 • Wprowadzanie preferowanej drogi  Wczytywanie, eksport i import drogi transportowej w module MimozaMapa
 • Zawiadamianie  Wewnętrzne w ramach firmy i Zewnętrzne zawiadamianie organizacji partnerskiej
 • Sprawdzanie skrajni przesyłek na określonej drodze
 • Określanie warunków przewozowych i trasowych dla przewozu PN
 • Określanie wysokości opłaty przewozowej
 • Tworzenie telegramów do wysłania (zawiadomień, określeń trasy…) i zarządzanie dokumentami powiązanymi
 • Rozsyłanie telegramów i dokumentów do wskazanych adresatów
 • Archiwizowanie poszczególnych wersji przesyłek, telegramów i zawiadomień
 • Interfejs do Przesyłek specjalnych (wymiana informacji z SI do transportów wojskowych)

Formularz „Zawiadomienie o zamiarze przewozu przesyłki nadzwyczajnej” dostępny dla klientów przewoźnika na stronie internetowej, zawiera:

 • Parametry wniosku  rola wnioskodawcy, charakter PN, dyspozytorzy
 • Identyfikacja wnioskodawcy (dane kontaktowe, info o dokonaniu zapłaty)
 • Określenie rodzaju przesyłki i serii wagonu
 • Definiowanie wymiarów obrysowych przesyłki
 • Projekt trasy przewozu
 • Pozostałe wymagane informacje o PN
 • Załączniki  rysunek, plik z informacjami uzupełniającymi…

Ewidencjonowanie przesyłek nadzwyczajnych umożliwia edytowanie wszystkich wymaganych danych o PN:

 • Podmioty biorące udział w transporcie PN (nadawca, odbiorca, płatnik, przewoźnik)
 • Definiowanie wagonów i danych o przesyłce
 • Graficzne wyświetlanie przesyłki i odchyleń
 • Określanie trasy przewozu
 • Definiowanie warunków przewozu PN
 • Dane o cenie, warunki handlowe
 • Zezwolenia na przewóz od kolei zagranicznych

Zarządzanie dokumentami związanymi z zaewidencjonowaną PN umożliwia przetwarzanie wymaganych telegramów i dokumentów zewnętrznych

 • Telegramy w komunikacji międzynarodowej – według przepisu UIC 502-1 w niemieckiej wersji językowej
 • Połączenia krajowe do komunikacji z – firmami partnerskimi (wnioskodawca, nadawca, płatnik …) – biurami eksploatacyjnymi (dyspozytorzy, stacja kolejowa, stacja graniczna)
 • Kompleksowe zarządzanie Dokumentami – Tworzenie telegramów i archiwizowanie ich starszych wersji – Załączanie dokumentów zewnętrznych – Rozsyłanie telegramów i dokumentów

Moduł Skrajnia budowli podczas sprawdzania trasy zapewnia:

 • Ewidencjonowanie przeszkód w sieci,
 • Obliczanie odchyleń, przeszkód i przesyłek,
 • Oznaczenie tras 8-pozycyjnym kodem,
 • Sprawdzanie skrajni budowli,
 • Importowanie z pojazdu pomiarowego danych o przeszkodach.

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.