09_IKONA_logisticky sklipek

Workshop pre cestných dopravcov a špeditérov

Spoločnosť CID International organizovala dňa 11.5.2016 v priestoroch Vinárstva Nosreti workshop, kde svojim zákazníkom predstavila svoje novinky z oblasti IT. Novinky sa týkali predovšetkým mobilných technológií, ktorých význam rastie vo všetkých oblastiach nášho života, logistiku nevynímajúc.

Zaujímavá diskusia sa rozvinula predovšetkým ku Smartphon aplikácii, ktorá je určená pre vzájomnú komunikáciu medzi dispečingom a vodičom. Aplikácia umožňuje prenos činností zadávaných vodičom on-line priamo do dispečerskej plachty v systéme LORI, podporuje automatickú tvorbu elektronickej STAZ, obsahuje modul pre evidenciu škodových udalostí (vrátane fotodokumentácie) a vie pracovať s čiarovými alebo QR kódmi.

Záujem vyvolala aj nová verzia webovej objednávky, vytvorená na platforme MVC (Model-view-controller), ku ktorej spoločnosť CID International vyvinula mobilnú aplikáciu slúžiacu pre jednoduché zadávanie a prehľadnú kontrolu objednávok na webe prostredníctvom Smartphone.

Bez záujmu neostali ani ďalšie prezentované novinky, medzi ktoré patrí modul pre užívateľskú editáciu tlačových zostáv, nová verzia dispečerskej plachty alebo nový modul pre kalkuláciu a modelovanie trasy s ohľadom na relevantné parametre vybratých objednávok.

Posledné prednášky sa týkali aktuálnych dotačných programov využiteľných pre oblasť dopravy a predovšetkým nové perspektívne technológie od francúzskej firmy SIGFOX, ktorá pre prenos dát využíva sieť pozemných staníc. V ČR toto zaisťuje spoločnosť T-Mobile. Hlavnou výhodou tohto riešenia sú rádovo nižšie náklady na obstaranie a prevádzku oproti súčasným rozšíreným systémom GPS alebo GPRS.

Workshopu sa zúčastnilo cca 30 účastníkov z 12 firiem, ktorí kladne hodnotili nielen prezentované novinky, ale ocenili aj priestor pre vzájomnú diskusiu a neformálnu výmenu skúseností po ukončení oficiálnej časti programu.

Spoločnosť CID International ďakuje všetkým účastníkom za ich záujem o naše riešenia a teší sa na stretnutie pri ďalšej podobnej príležitosti.

 

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1 Workshop pro silniční dopravce a speditéry

 

 

logo-Den-české-logistiky

OLTIS Group bol partnerom Dňa českej logistiky

Spoločnosť OLTIS Group sa prezentovala ako PARTNER tohtoročného Dňa českej logistiky, ktorý sa uskutočnil 21. apríla 2016 v hoteli „Courtyard by Marriott Prague Airport“.

Riaditeľ divízie logistiky, pán Rostislav Vašek, sa v rámci programu zúčastnil panelovej diskusie na tému „INTRALOGISTIKA a jej miesto v dodávateľskom reťazci“, kde zaznelo veľa zaujímavých názorov. Diskutovaná bola predovšetkým otázka perspektív a rizík intralogistiky v období aktuálneho hospodárskeho rastu, očakávanie v súvislosti s tzv. štvrtou priemyselnou revolúciou alebo pozícia českej logistiky v európskom a svetovom kontexte. Pán Rostislav Vašek, ktorý v panelovej diskusii reprezentoval oblasť informatiky, upozornil mimo iného na nezastupiteľnú úlohu IT v logistike, ako v oblasti prenosu a spracovania veľkého množstva dát, tak v nastupujúcom trende automatizácie a intrakomunikácie, napr. medzi strojnými a dopravnými prostriedkami v rámci „Priemyslu 4.0“.

Spoločnosť OLTIS Group, ktorá patrí medzi významných európskych producentov informačných riešení pre oblasť dopravy a logistiky, sa takisto prezentovala na Dni českej logistiky niektorými zo svojich produktov, ktoré predstavila v rámci vlastnej expozície. V tejto súvislosti by sme radi  poďakovali všetkým, ktorí nás na našom výstavnom stánku navštívili.

 

Oficiálne informácie k akcii:

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/partneri/

 

 

 

den_ceske_logistiky_stanek1

den_ceske_logistiky_stanek

den_ceske_logistiky_sal

den_ceske_logistiky_RV1

den_ceske_logistiky_RV

den_ceske_logistiky_VK2

den_ceske_logistiky_VK1

Warehouse Lab

Workshop WarehouseLAB

V dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa v Luboni u Poznane konal manažérsky workshop WarehouseLAB 12.0 – Informatizácia a automatizácia skladovacích procesov.  Partnerom tejto udalosti bola spoločnosť OLTIS Polska.

Ideou WarehouseLab bolo ponúknuť možnosť priameho stretnutia osôb zodpovedných za firemnú skladovaciu logistiku s analytikmi, dodávateľmi IT systémov a osobami zodpovednými za ich implementáciu.

Prvý deň workshopu boli na programe prezentácie partnerov venované všetkým účastníkom. Piotr Klimek, obchodný riaditeľ OLTIS Polska, a Marcin Cyronek, predseda predstavenstva LS Logistics, vystúpili s prezentáciou Nasadenie a prevádzka WMS/TMS spoločnosti OLTIS v spoločnosti LS Logistics.

Druhý deň workshopu prebiehali stretnutia v menších skupinách. Naša skupina, posilnená kolegami Radimem Valou a Vladimírem Šafránkem z CID International, viedla 4 hodinové workshopy určené 10členným skupinám, v priebehu ktorých predviedla najdôležitejšie funkcie systému WMS LOGI a odpovedala na otázky k systému, jeho funkciám a skúsenostiam s jeho ročnou prevádzkou v LS Logistics.

Workshop bol pre nás príležitosťou pre stretnutie sa so zástupcami firiem, ktoré premýšľajú o nasadení nového, alebo zmene používaného systému WMS. Vďaka tomu, že sa veľa otázok vzťahovalo na konkrétne prípady, bol WarehouseLab príležitosťou k poznaniu aktuálneho trhového záujmu v oblasti skladovacích systémov.

 

Fotografie Tomasz Siuda, 4Content.

 

 

warehouselab 1     warehouselab 6

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5     warehouselab 4

06_VVVI_logo

Aktívna účasť OLTIS Group na Veľtrhu Veda Výskum Inovácie

Naša spoločnosť sa zúčastnila Veľtrhu Veda Výskum Inovácie, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. marca 2016 v priestoroch Brnenského výstaviska. Súčasne s veľtrhom sa v pridružených priestoroch konala aj odborná konferencia Veda Výskum Inovácie 2016.

Spoločnosť OLTIS Group sa prezentovala na veľtrhu vlastným stánkom a v rámci konferencie si návštevníci mohli vypočuť aj odborné prezentácie pána Petra Kroču, riaditeľa výskumu a inovácií OLTIS Group.

Prvý deň konferencie sa jeho prednáška týkala témy „Príležitosti v európskych programoch výskumu a inovácií pre české subjekty“, v rámci ktorej poslucháčom predstavil niekoľko konkrétnych úspešne bežiacich alebo už realizovaných inovačných dotačných projektov výskumu a vývoja skupiny OLTIS s konkrétnymi príkladmi uplatnenia výsledkov riešenia v praxi, so zvláštnym zameraním na projekty smerujúce k digitalizácii v oblasti železničnej nákladnej a osobnej dopravy. Prítomných divákov zoznámil takisto s aktuálnymi dotačnými príležitosťami a na záver vyzval všetkých k zapojeniu sa do projektov a prispel so svojimi odporučeniami.

Druhý deň Veľtrhu Veda Výskum Inovácie sa Petr Kroča v rámci sprievodného programu prezentoval svojim príspevkom, ktorý sa venoval finančným nástrojom na podporu výskumu, vývoja a inovácií EUREKA (medzinárodná spolupráca s tržne orientovanými výsledkami výskumu a vývoja), HORIZONT 2020 (rámcový program pre výskum a inovácie EU, platný pre obdobie 2014 až 2020) a SHIFT2RAIL (prvý európsky spoločný podnik železničného priemyslu a Európskej komisie pre výskum, inovácie a integráciu nových pokrokových technológií do inovatívnych železničných produktov a riešení) z pohľadu možností financovania projektov a s prehľadom aktuálnych otvorených výziev pre oblasť železničnej dopravy.

Prvý ročník Veľtrhu Veda Výskum Inovácie bol tematicky zameraný na uplatnenie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a na zodpovedný výskum a inovácie. Veľtrh bol príležitosťou pre stretnutie odborníkov z rôznych odborov a odovzdávanie skúseností v oblasti výskumných projektov. Návštevníci mali príležitosť sa v priebehu dvoch výstavných dní zoznámiť s projektmi vedecko-výskumných pracovísk nielen z Českej republiky.

Transport Manager Meeting

OLTIS Polska na Transport Manager Meeting 2016

Náš kolega, Piotr Manowiecki, vystúpil na konferencii Transport Manager Meeting 2016 s prednáškou na tému „Cloud ako pružné, isté a bezpečné riešenie pre firemnú IT infraštruktúru“.

Svojim príspevkom sa poslucháčom snažil ukázať, že aj napriek zažitým názorom, cloudové riešenia sú oveľa lepším a bezpečnejším riešením ako nákup komplikovaného systému, inštalovaného miestne na vlastných serveroch. Spočívajú v tom, že sa užívateľ informačného systému pripojí pomocou internetu k vzdialenému serveru na ktorom beží jeho firemný informačný systém. Ten  je sprístupnený informačnou spoločnosťou.

Transport Manager Meeting je každoročné stretnutie zástupcov z dopravnej branže, na ktorom sú diskutované rôzne témy súvisiace s cestnou dopravou. Konferenciu organizuje časopis „Transport Manager“.

Prednášajúci tento rok mimo iného diskutovali aj o rizikách spojených so zavedením minimálnej mzdy vo Francii, o možnostiach zaťaženia dlžníka náhradou nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok, alebo o podrobnostiach z poľsko-ruských vyjednávaní o prepravných povoleniach.

Tento ročník konferencie sa konal v Krakove dňa 3. marca a zúčastnilo sa ho viac ako 300 návštevníkov. Spoločnosť OLTIS Polska sa okrem prednášky prezentovala aj vlastným stánkom.

Viac informácií na stránkach Transport Manager Meeting:

http://www.transport-manager.pl/index.php/relacja-tmm-23-04-2016

 

 

05_Transport Manager Meeting__0272     05_Transport Manager Meeting__5004

05_Transport Manager Meeting_0386     05_Transport Manager Meeting__4964

05_Transport Manager Meeting__0459

 

Ustron

Rekordná konferencia Železnice III tisícročia

Až 160 osôb diskutovalo o železnici a intermodálnej doprave v rámci VI. ročníka konferencie Železnice III tisícročia v Ustroni.

V dňoch 3.–5. februára 2016 sa konal VI. ročník medzinárodnej konferencie Železnice III tisícročia, usporiadaný spoločnosťami První Signální a OLTIS Polska. Tohto ročníka sa zúčastnil rekordný počet odborníkov z odboru. Okrem železničných výrobcov a dodávateľov služieb do Ustrone prišli zástupcovia vedeckých ústavov, okrem iného: VVUZ – Výskumný ústav železničný, Žilinská univerzita v Žiline, Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna v Katoviciach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Kolejnictwa a zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a takisto zástupcovia právnickej kancelárie, ktorí nás podporili znalosťami z právnickej oblasti.

Účastníci si v plenárnej časti konferencie mali možnosť vypočuť profesionálne a zaujímavé prezentácie, týkajúce sa nielen bezpečnosti:

 • O interoperabilite železničného systému EU prednášal dr. ing. Marek Pawlik, Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa
 • O integrovaných systémoch riadenia bezpečnosti v železničnej doprave prednášal prof. ing. Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu, Zespół Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN (Skupina pre technické dopravné prostriedky dopravného výboru Poľskej akadémie vied)
 • O využití systémov pre bezdrôtový dátový prenos za účelom zvýšenia bezpečnosti na nezabezpečených železničných prejazdoch prednášala Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa
 • O externých nákladoch na dopravu s dôrazom na nehody na železnici prednášal Adrian Furgalski, Railway Business Forum
 • O poplatkoch za použitie infraštruktúry a vysokých sadzbách prednášala Beata Grabowska – Bujna Jastrzębska, Spółka Kolejowa
 • O technicko-technologických podmienkach pre organizáciu železničnej prevádzky prednášala prof. dr. hab. ing. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
 • O TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe prednášal riaditeľ projektu pre interoperabilitu,
 • odbor informatiky PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • O ochrane osobných údajov a novele zákona o verejných zákazkách prednášala mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, kancelária Bird&Bird
 • O dotáciách v novej finančnej perspektíve 2014-2020 prednášala  Katarzyna Więckowska, Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej

Naši zahraniční hostia:

 • Skúšobné centrum VUZ Velim – miesto pre efektívne testovanie železničných vozidiel v III. tisícročí, ing. Jaroslav Grim Ph. D. Výskumný Ústav Železničný a.s.
 • Terminál intermodálnej prepravy. Implementácia IS v rámci projektu Žilina – Teplička, Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V priebehu integračných sekcií si mohli účastníci z Česka, Poľska a Slovenska vymeniť skúsenosti a nadviazať nové kontakty. Dojímavým momentom bolo menom účastníkov a usporiadateľov odovzdanie šeku v hodnote 5001 zlotých do rúk Elżbiety Grabowskiej, riaditeľky „Sindbad“ rodinného domu prechodného pobytu, zo združenia S.O.S. Detskej dedinky. Účastníci zdôrazňovali, že usporiadatelia pripravili veľmi zaujímavý umelecký program v priebehu slávnostnej večere. Skupina Fragile zo Slovenska spievala viac aj menej známe pesničky bez sprievodu hudobných nástrojov. Robila to tak dobre, že sa parket hneď zaplnil tanečníkmi. A hlasitý smiech sprevádzalo originálne, prekvapujúce a vtipné vystúpenie českého komika Richarda Nedvěda.

Chceme veľmi poďakovať všetkým hosťom za to, že prišli na konferenciu, prednášajúcim za dokonale pripravené referáty a našim sponzorom a business partnerom za podporu. Bez ich pomoci by konferencia nedosiahla takú vysokú úroveň. Už teraz Vás pozývame na ďalší ročník, ktorý sa tradične bude konať vo februári 2017.

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.railconference.com/koleje-2016/pl/

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v budúcom roku!

 

Ustron_2016_1     Ustron_2016_5

     Ustron_2016_7

Ustron_2016_3     Ustron_2016_2

Ustron_2016_4     Ustron_2016_6

Evropské výzkumné projekty EUREKA

Projekt E!6725 REAL Bridge uspel v záverečnom oponentnom konaní s vynikajúcimi výsledkami

Spoločnosti skupiny OLTIS sú úspešnými riešiteľmi európskych výskumných projektov EUREKA, ktoré sú vyhlasované pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Každý riešiteľ má povinnosť zorganizovať v januári aktuálneho roka oponentné konanie a obhájiť riešenie za predchádzajúci rok.

V tomto roku bol v rámci oponentného konania úspešne obhájený končiaci projekt EUREKA E!6725 REAL Bridge, ktorý bežal od roku 2012 – 2015 a ktorého riešiteľom bola firma JERID. Cieľom projektu bolo vyvinúť centrálny databázový informačný systém s potrebnými informáciami a číselníky podporujúce euroázijskú železničnú prepravu tovaru ako udržateľný druh dopravy, priaznivý k životnému prostrediu, v smere východ – západ založenú na medzinárodnom režime prepravy CIM/SMGS.

V rámci záverečného oponentného konania oponentná rada vyhodnotila celkové riešenie projektu atribútom V – Vynikajúce výsledky!

Aktuálne aplikácia obsahuje 83 modulov:

 • Servisné/služobné moduly (číselníky, kurzovný lístok,…), Informačné moduly (zoznamy tovaru, staníc, katalógy vozňov), Tarifné vzdialenosti (DIUM, TR-4, dopravcovia), Tarifné ceny (základné tarify a PD, Kalkl, Vlta, Optim), Železničná infraštruktúra (parametre tratí, prebehy,…), Knižnica predpisov v CZ, EN, DE, PL, FR (Cotif, AVV,…), Tlač dokladov (CIM/CIV, CIM/SMGS,…), Ostatné moduly (Railmap, Sledovanie, História aktov.,…)

Webové služby:

 • Informácie o polohe železničnej stanice, vyhľadanie najbližšej železničnej stanice pre zadané súradnice, výpočet najkratšej traťovej vzdialenosti pre zadaný zoznam staníc, výpočet traťovej vzdialenosti pre zadaný zoznam súradníc (prebeh), informácie o parametroch zadaného traťového úseku

DLL moduly a procedúry:

 • Zoznam tovaru (nhm.dll, etsng.dll), Zoznamy železničných staníc (DIUM, TR-4, dopravcovia), Tarifné vzdialenosti (DIUM, TR-4, dopravcovia), Základné tarify dopravcov (ČD Cargo, ZSSK Cargo, OGT RCA, MAV RCH, PKP Cargo PKP LHS, DB Schenker Rail, TIM CFR Marfa, …), Zväzové tarify pre medzinárodnú prepravu (BSGT, BSWT, SUR, SUT, DOWT, DPWT, POGT, PSURT, TIET, TEA,…), Doplňujúce poplatky k základným a zväzovým tarifám

Program EUREKA je jedným z nástrojov európskej stratégie a spolupráce v oblasti aplikovaného a priemyselného výskumu a inovačných aktivít. Cieľom programu je podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi európskymi priemyselnými podnikmi, výskumnými ústavmi a vysokými školami a vytvárať tak podmienky pre zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rozvoj jeho spoločnej infraštruktúry.

CAPACITY4RAIL

Rokovanie k projektu CAPACITY4RAIL v Prahe

Dňa 20. januára 2016 hostil OLTIS Group v Prahe partnerov výskumného projektu CAPACITY4RAIL. Jednodenné stretnutie malo za cieľ prerokovať úlohy a ciele sub-projektu SP4 o pokročilom monitorovaní železničnej infraštruktúry.

Za účasti riešiteľov projektu zo 6 európskych krajín sa rokovanie konalo v zasadacej miestnosti Správy železničnej dopravnej cesty. Zúčastnili sa ho partneri z týchto organizácií: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto a OLTIS Group. Ďalší dvaja partneri sa rokovania zúčastnili online prostredníctvom videokonferencie: ANSALDO STS a Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL je projektom poslednej 6. výzvy zo 7. Rámcového programu výskumu EU. Projekt má rozpočet 20 miliónov Euro a 46 partnerov z 13 krajín Európy a Turecka, pričom konzorcium je dobre vyvážené medzi aktivitami železničného sektora (vrátane partnerov ako UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) a podporou z výskumných organizácií a univerzít. Hlavným cieľom projektu je návrh na zvýšenie kapacity, dostupnosti a výkonnosti železničného systému prostredníctvom veľkých skokových zmien.

CAPACITY4RAIL si klade za cieľ pripraviť cestu pre budúci železničný systém, poskytujúci koherentné, demonštrované, inovatívne a udržateľné riešenie pre:

 • Track Design: transverzálny prístup k riešeniu infraštruktúry pre konvenčnú zmiešanú premávku a veľmi vysokú rýchlosť, integrované monitorovanie a napájanie, zníženú údržbu a nové koncepcie vysoko spoľahlivých výhybiek a križovatiek.
 • Nákladnú dopravu: dlhšie vlaky, nižšie zaťaženie, automatické spriahadlá, vylepšené brzdenie, moderný, automatizovaný, inteligentný a plno integrovaný systém pre efektívnu, spoľahlivú a ziskovú nákladnú dopravu.
 • Prevádzku a kapacitu: výpočet dopravnej kapacity pre nákladnú a osobnú dopravu, modely a simulátory pre plánovače: kapacita, dopravný tok, odolnosť voči poruchám, schopnosť zotaviť sa z narušenia, počítačové spracovanie informácií v reálnom čase pre zákazníkov a dopravcov kedykoľvek.
 • Pokročilý monitoring: integrácia pokročilých technológií pre sledovanie v designe a v stavebnom procese, a to pre infraštruktúru jednoduchšiu na monitoring (samomonitorovaciu) s nízkymi nákladmi a malým dopadom na kontrolu.

Projekt CAPACITY4RAIL sa venuje systémovej analýze a systémovému prístupu k problematike železnice a jej potrieb s výhľadom do roku 2030–2050. Je jedným z významných vstupných parametrov SHIFT2RAIL. Projekt C4R je členený do 5 sub-projektov (SP).

Sub-projekt SP4 sa zaoberá pokročilým monitorovaním. Cieľom SP4 bude vyvinúť nové koncepty pre železničné štrukturálne a prevádzkové monitorovanie, aby sa zlepšila dostupnosť trate v kombinácii s automatizovanou údržbou a predikciou štrukturálneho životného cyklu použitých komponentov pre rýchlu kontrolu trate a rekonštrukcií po prírodných katastrofách a podporu pre operatívne sledovanie a riadenie polohy vlakov.

 

02_Foto-C4R-jednání-2     02_Foto-C4R-jednání-3

02_Foto-C4R-řídící-středisko

Vánoční večírek 2015

Predvianočné stretnutie s obchodnými partnermi firiem OLTIS Slovakia a OLTIS Group v Bratislave

Dňa 10. decembra 2015 sa uskutočnilo tradičné predvianočné priateľské stretnutie pracovníkov OLTIS Group s obchodnými partnermi a priateľmi. Akce sa konala v bowlingovom centre BNC Bratislava a súčasťou stretnutia bol obľúbený bowlingový turnaj o zaujímavé ceny.  

Celý večer sa niesol v priateľskej a športovej atmosfére, kedy väčšina účastníkov bojovala o čo najlepšie umiestnenie v turnaji s plným nasadením. Na pomyselné stupne víťazov nakoniec vystúpili títo bowlingoví nadšenci:

Celkové umiestnenie ŽENY:

1)      Jana Vallušová (ŽSR)
2)      Anna Kováčová (ZANINONI SLOVAKIA)
3)      Katarina Petříková (ZSSK SLOVAKIA)

Celkové umiestnenie MUŽI:

1)      Anton Jaborek (PROALTER s.r.o.)
2)      Juraj Kudrna (PRVÁ SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ a.s.)
3)      Ľubomír Kuťka (ŽEL . SPOĽOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA a.s.)

 

Bowlerka : Anna Dolinayová  (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)
Bowler: Peter Hrapko (MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY )

Najvyšší nához ženy: Jana Vallušová (ŽSR) -183
Najvyšší nához muži: Emil Holovič (AX BENET spol. s.r.o.) -189

 

Předvánoční setkání Bratislava_01     Předvánoční setkání Bratislava_04

Předvánoční setkání Bratislava_02     Předvánoční setkání Bratislava_03

 

Správa železniční dopravní cesty SŽDC dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech.

Český železničný systém je viac prístupný a konkurencieschopný vďaka implementácii TAF-TSI

Správa železničnej dopravnej cesty ukončila druhú etapu implementácie TAF-TSI vo svojich informačných systémoch. Hlavným dôvodom tohto projektu je uspokojiť požiadavky na vzájomné dátové komunikácie na základe nariadenia Európskej komisie č. 62/2006 (ES) súvisiace s technickou špecifikáciou pre interoperabilitu, týkajúcou sa telematických aplikácií v nákladnej doprave pre nákladný subsystém transeurópskeho konvenčného železničného systému, skrátene TAF-TSI.

“Dôležitými prínosmi projektu sú zlepšenie prístupu a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej siete vzhľadom na susediace železničné infraštruktúry, zjednotenie informačných a komunikačných systémov a zlepšovanie služieb manažérov infraštruktúry pre železničné podniky, ktoré vytvárajú predpoklady pre uspokojenie rastúceho dopytu po železničnej doprave v Českej republike”, povedal pán Pavel Surý, generálny riaditeľ Správy železničnej dopravnej cesty.

Bezpochyby dôležité je takisto zavedenie integrovaného komplexu informačných systémov, ktorý zaistí konsolidovaný systém riadenia dopravy vo všetkých fázach životného cyklu vlaku. To prispeje k lepšiemu a efektívnejšiemu využívaniu poskytovaných dát, a tým k možnosti účinnejšieho využitia českej železničnej siete v prevádzkových podmienkach EU.

Uskutočnenie záverečnej etapy projektu zaistilo inštaláciu funkcií priamo súvisiacich so súčasným stavom európskej implementácie TAF-TSI, napr. napojenie na spoločné zoznamy centrálnych kódov a použitie spoločného európskeho rozhrania, pripojenie na centrálny informačný systém RNE TIS (Train Information System) pre sledovanie medzinárodných vlakov, alebo dokončenie funkcionalít TAF-TSI v operačnom systéme riadenia, rovnako ako spracovanie základného a prevádzkového plánovania dopravy. Adaptácia vnútorných prevádzkových plánovacích a kontrolných procesov umožňuje praktické plnenie funkcií TAF-TSI, tak ako je to definované pre rozhranie so železničnými podnikmi a ostatnými manažérmi infraštruktúry.

Dodávateľmi jednotlivých častí projektu označeného ako “Implementácia TAF TSI v informačných systémoch Správy železničnej dopravnej cesty, Etapa 2” boli spoločnosti OLTIS Group, AŽD Praha, Inštitút Jana Pernera a ČD – Informačné systémy. Celkové oprávnené náklady predstavovali 39,700,000 Kč (približne 1,5 miliónov Eur – bez DPH). Projekt bol schválený ku spolufinancovaniu Európskou úniou v rámci Operačného programu Doprava s plánovaným príspevkom z Fondu súdržnosti vo výške 16,872,500 Kč (asi 600.000 Eur). Národné financovanie projektu bolo zaistené zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov Správy železničnej dopravnej cesty.

(Zdroj: SŽDC, Newsletter UIC 477)